Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

OGÓLNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, że:

DANE ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Kurowie, dalej jako Placówka reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą w Kurowie Parcele 44, 87-821 Baruchowo (adres e-mail: dpskurowo@wloclawek.home.pl, tel. 54 2 845 626).

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu 54 230 46 60, e-mail: iod@powiat.wloclawski.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I.

 

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

1)  art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania  umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarcie umowy,

2)  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym m.in. w związku z rekrutacją – w odniesieniu  do danych  osobowych, których zakres wynika z art. 221§ 1 oraz 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, aktów wykonawczych do Kodeksu Pracy oraz innych ustaw szczególnych będących podstawą działania i wykonywania zadań przez Placówkę, w tym także realizacji decyzji wystawionej przez właściwy organ kierujący pomocy społecznej.

3)   art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu realizacji zadań publicznych w interesie publicznym, wynikających wprost z przepisów prawa lub określonych zadaniami ustawowymi i statutowymi Placówki,

4)  art. 9 ust. 2 lit. b RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązków i wykonania szczególnych praw przez Administratora w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,

1)   art. 9 ust. 2 lit. c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,

2)   art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, np. w zakresie rozpowszechniania wizerunku.

3)   przepisów szczególnych:

ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w celu: ustalenia przesłanek do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej osób ubiegających się o przyjęcie oraz obsługi mieszkańców Domu,

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej w celu: określenia sposobu funkcjonowania określonych typów domów pomocy społecznej, a także trybu kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do Domu,

ustawy  z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są w postaci papierowej  i/lub elektronicznej. Administrator zapewnia właściwe zabezpieczenie techniczne i informatyczne pozyskanych danych.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 

 

 

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty lub instytucje uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył dane osobowe zawierając stosowną umowę powierzenia, np. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne zapewniającym serwis i obsługę informatyczną.

 

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1)   dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii,

2)   sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

3)   usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”),

4)   ograniczenia przetwarzania danych,

5)   przenoszenia danych,

6)   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,

7)   w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo do  wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy Inspektora Ochrony Danych (e-mail: iod@powiat.wloclawski.pl),

8)   prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

o ile nie ogranicza tego przepis prawa, na podstawie którego Pani/Pana dane są przetwarzane.

 

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe, np. w przypadku danych mieszkańców Domu lub ich opiekunów/kuratorów.. W pozostałych przypadkach podanie Pani/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

  1)    ustawowym,

  2)    umownym,

  3)    warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celu lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan  swoich danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ  

Administrator co do zasady nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Administrator Danych Osobowych

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny