Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Kurowie

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-19

 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
  • nie wszystkie obrazy posiadają opisy.
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Małgorzata Smolińska,  dpskurowo@wloclawek.home.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 284 56 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie, Kurowo Parcele 44, 87-821 Baruchowo

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
W budynku  znajdują się trzy wejścia. Do dwóch wejść prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych wyposażony w poręcze po obu stronach.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Pomieszczenia w placówce usytułowane są na  parterze i I piętrze.  Administracja Domu i pokój dla odwiedzających znajduje się na pierwszym piętrze, do których prowadzą schody. W budynku znajduje się winda.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Budynek jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Korytarze są przystosowane dla osób korzystających z wózków inwalidzkich .W budynku brak pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Parking przy DPS dysponuje 23 miejscami parkingowymi. Brak jest miejsc oznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W placówce nie ma tłumacza języka migowego.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny