Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

Procedura przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Kurowie

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Osobę taką kieruje się do odpowiedniego typu domu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych i tego typu schorzenie jest dominującym dla osoby, która chce u nas zamieszkać; musi to znaleźć odzwierciedlenie w zaświadczeniu wystawionym przez lekarza psychiatrę. Lekarz psychiatra wystawia także zaświadczenie o zdolności do świadomego podejmowania decyzji we własnych sprawach życiowych, w tym co do umieszczenia w domu pomocy społecznej, chyba że o umieszczeniu w dps postanowił sąd opiekuńczy. Pomocnym będzie również zaświadczenie wystawione przez psychologa.

Aby uzyskać decyzję kierującą należy udać się z wnioskiem do ośrodka pomocy społecznej zgodnie z właściwością miejscową, tj. miejscem zamieszkania lub pobytu, osoby zainteresowanej. Pracownik socjalny przeprowadzi wywiad w miejscu zamieszkania tej osoby: zapozna się z jej sytuacją osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową oraz ustali osoby zobowiązane do alimentacji; sporządzi także opinię dotyczącą sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej. Na tej podstawie oraz na podstawie w/w dokumentów, jak również zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do dps, kierownik ośrodka pomocy społecznej podejmie decyzję o skierowaniu takiej osoby do naszego Domu.

Decyzję kierującą, wraz z niezbędną dokumentacją, ośrodek pomocy społecznej przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, które wydaje decyzję o umieszczeniu w DPS. W przypadku braku wolnych miejsc wpisuje podopiecznego na listę osób oczekujących na umieszczenie w DPS i powiadamia go pisemnie o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie oczekiwania.

Przed przyjęciem do DPS pracownik socjalny naszego Domu ustala aktualną sytuację osoby w miejscu jej zamieszkania lub pobytu. Stanowi ona podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do placówki.

Dyrektor Domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia.

W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie osoby w Domu może nastąpić poza kolejnością.

Dokumenty w sprawie przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Kurowie w zakładce Dokumenty

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny